Istorikas ir publicistas Juozas Brazauskas

Atsiminimai apie vyskupą Juozą Preikšą

Ilgus metus dirbdamas pedagogo darbą Panevėžyje, esu sutikęs ne vieną žymų panevėžietį. 1998 m., pelnęs nusipelniusio panevėžiečio vardą mokslo srityje, teko bendrauti ir su Panevėžio vyskupijos ganytojais. Pirmasis sutiktas Panevėžio vyskupijos vadovas buvo  J. E Juozas Preikšas, atvykęs į Panevėžį 1989 m. Tai buvo antrasis Panevėžio vyskupas ordinaras, pirmasis buvo vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1989 m. gegužės 15 d. paskutinis Įgaliotinis religijų reikalais Kazimieras Valančius pasirašė pažymėjimą, kad vyskupas Juozas Preikšas, gyvenantis Panevėžyje, yra Panevėžio vyskupijos Apaštalinis administratorius.

Šešerius metus Panevėžio vyskupija neturėjo savo vyskupo ir štai 1989 m. balandžio 2 d. įvyko naujojo Panevėžio vyskupijos Apaštalinio administratoriaus vyskupo Juozo Preikšo  ingresas – iškilmingas įžengimas į Panevėžio katedrą. Tai buvo  visų tikinčiųjų ilgai lauktas momentas. Pasitaikė blogas oras, šeštadienio vakarą iš Kauno atvykstančio vyskupo, jau nuo 8 km. nuo Panevėžio  laukė tikintieji panevėžiečiai. Sekmadienį tikintieji užpildė Katedrą ir šventorių. Sveikinimo žodį tarė prelatas Kazimieras Dulksnys. Vyskupas pamokslo metu  kalbėjo apie būtinybę burtis vienybėn, kad nebūtų susiskaldymo, kad visi būtų vienos dvasios ir vienos minties. Vyskupo herbe vėliau atsirado įrašas – šūkis : „Pro unitas in Christo“ („Vienybė Kristuje“).

Zanavykas, pasodintas į aukštaičių žemę. Paskyrimas į Panevėžį buvo netikėtas. Praėjus dviem metams po to, kai Popiečius Jonas Paulius II buvo paskyręs Kauno ir Vilkaviškio apaštalinius administratorius. Dievo valia Juozas Preikšas  tapo Panevėžio vyskupu. Jau tada  supratau, kad gali būti gera proga bendrauti. Panevėžyje monsinjoro Jono Juodelio ir vyskupo Juozo Preikšo sumanyta kurti Panevėžyje katalikišką vidurinę mokyklą. Dirbti joje buvo ir mano svajonė. Kazimiero Paltaroko katalikiška vidurinė mokykla 1991 m. rugsėjo mėn. pradėjo kelią nuo dviejų pirmųjų ir vienos antrosios klasės. 1993 m. mokyklai suteiktas vyskupo Kazimiero Paltaroko vardas. 2002 m. išleista pirmoji šios mokyklos abiturientų laida. Ketverius metus mokyklai vadovavo  monsinjoras Jonas Juodelis, vėliau Nomeda Žegulienė, nuo 2001 m. rugsėjo mėn.- Gražina Gailiūnienė. Vyskupas tuo metu džiaugėsi  gerais mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiais, vyravo pasitikėjimas, tarnystės, vilties ir tikėjimo dvasia.

Esant tokioje dvasioje  ir aš pradėjau dirbti šioje mokykloje. Vėliau, 2008 m.  ji tapo Kazimiero Paltaroko  gimnazija. Joje dirbau iki 2015 m. rudens. Tai buvo paskutinė mano pedagoginio darbo stotelė.  Į darbą mane priėmė direktorė Nomeda Žegulienė. Iš pradžių buvo nedaug istorijos pamokų. Vėliau pasiprašiau į talką istoriką, poetą Antaną Vaičikonį. Kiekvieną dieną eidamas į mokyklą rytais sutikdavau vyskupą Juozą Preikšą. Jis gyveno netoli mokyklos ir dažnai pasveikintas kartu eidavome iki mokyklos. Jaučiausi drąsesnis.

Vyskupas buvo dažnas svečias katalikiškoje vidurinėje mokykloje. Tekdavo renginių metu persimesti vienu kitu žodžiu. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo dvasingas, malonios išvaizdos, aristokratiškų manierų vyskupas. Tekdavo klausytis ir jo dainuojamų dainų. Ypač mėgo Biksio  „Mamą“. Ji sujaudindavo mokytojus, ne vienas išspausdavo ašarą. Prisimindavo savo mamas.

2003 m. pabaigoje vysk. emeritas Juozas Preikšas persikėlė į Kauną. Iki tol kurį laiką jis dar gyveno Panevėžyje, bendravo su tikinčiaisiais. Paskutinis sveikinimas Šv. Kalėdų proga parengtas 2001 m.

2002 m. sausio 5 d. Popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo  atsistatydinimą iš pareigų, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos. Atsisveikindamas su Kazimiero Paltaroko vidurine mokykla, pažymėjo, kad ji liks gyva jo širdyje. Visiems linkėjo apie Dievo ir jo kūrybos gerumą: „ Mes visi esame Dievo kūriniai, todėl sekdami Kūrėją siekime būti geri“. Naujuoju Panevėžio vyskupu jau dirbo Jonas Kauneckas.

2006 m. lapkričio 22 d. paminėtos vyskupo Juozo Preikšo gimimo 80-metis. Nutariau ir aš jam ir visiems tikintiesiems pateikti dovaną – surinkti ir paskelbti vyskupo skaitytus pamokslus ir sveikinimus. Jų susirinko nemažas pluoštas.  Pamokslų ir sveikinimų knyga „Žodžiai“ pasirodė 2006 m. rudenį. Knygoje pirmą kartą pateikta išsami dr. Aldonos Vasiliauskienės parengta vyskupo Juozo Preikšo biografija. Knygoje pateikti 1989-2006 m. skaityti pamokslai ir sveikinimai. Knygoje rasite ir vyskupo straipsnių, pamokslų, pokalbių, pasisakymų bibliografiją (parengėja M. Mašalienė). Knyga pratęsė gražią Panevėžio vyskupų ganytojiškų laiškų, pamokslų ir sveikinimų skelbimo tradiciją. Knygos leidybą finansavo Panevėžio vyskupija, Panevėžio apskrities viršininko administracija, J. E. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Panevėžio vyskupijos generalvikaras, kun., dr. Robertas Pukenis, Panevėžio vyskupijos kunigai, AB IGLUS, AB Panevėžio statybos trestas, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės biblioteka. Tiražas -1 tūkst. knygų.

Knygą rengė Amalkeros leidykla, maketavo dizainerė  Asta Radvenskienė. Korektūra rūpinosi mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Karazijienė. Spausdino vertingą leidinį AB „Aušra“ Kaune. Su šia leidykla aš turėjau reikalų leisdamas istorijos vadovėlius Lietuvos mokykloms. Šia knyga aš ėmiausi knygos leidėjo ir sudarytojo veiklos, kuri tęsiasi iki šiol.

Teko vyskupą aplankyti ir Kaune. Jis gyveno Žaliakalnyje pas brolį, netoli Šv. Antano Paduviečio bažnyčios. Dažnai aplankydavo Panevėžį.  2005 m. spalio 22 d. vyskupas dalyvavo renginyje, skirtame pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko 130 -ųjų gimimo metinių minėjime. Šv. Mišias aukojo net trys vyskupai, dalyvavo net 54 kunigai. Panevėžio Juozo Miltinio teatre vyko gražus atminimo renginys. Vyskupas emeritas Juozas Preikšas kalbėjo jaudindamasis, jo kalba ne kartą buvo pertraukta nuoširdžiais plojimais. O pasibaigus renginiui, vyskupas, apsuptas tikinčiųjų,  vos spėjo atsakinėti į klausimus. Tokį tikinčiųjų dėmesį jis užsitarnavo skleisdamas Dievo žodį, liudydamas jo Meilę. Jaučiau, kad vyskupas buvo didelis žmogus, dvasios milžinas. Tai didelė Dievo dovana ne tik man. Jo širdis buvo atvira visiems. Kai jis mirė Kaune 2018 m. vasario 11 d., šią netektį išgyvenau, tarsi netekęs Tėvo. Mano tėvas jau buvo miręs Kėdainiuose 2015m. rudenį.

Istorikas, publicistas Juozas Brazauskas iš Panevėžio


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: