Bus teisiamas Deltuvos sodybas siaubęs vagis

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ar­ti­miau­siu me­tu bus baig­tos tir­ti Del­tu­vos mies­te­ly­je įvyk­dy­tos va­gys­tės. Apie tai in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė. Ant­rą­jį pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį Del­tu­vos mies­te­lio gy­ven­to­jai tu­rė­jo var­go dėl va­gys­čių.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta 12 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Se­ri­ji­nis va­gi­šius „šva­rin­da­vo“ ir gy­ve­na­mas, ir ne­gy­ve­na­mas so­dy­bas. Vo­gė vi­sa, ką ras­da­vo ver­tin­ges­nio – žo­liap­jo­ves, pa­dan­gas, dar­bo įran­kius ir ki­tus daik­tus.

Del­tu­vos gy­ven­to­jai tuo­met bu­vo smar­kiai įsi­bai­mi­nę ir net nak­ti­mis bu­dė­jo sau­go­da­mi sa­vo tur­tą.

Kas siau­bė so­dy­bas, bu­vo nu­sta­ty­ta pra­ėju­sių me­tų gruo­dį.

Mū­sų ra­jo­no kri­mi­na­lis­tams tuo­met įkliu­vo to pa­ties mies­te­lio gy­ven­to­jas – už va­gys­tes jau ne kar­tą teis­tas 28-erių me­tų vy­riš­kis.

Įta­ria­ma­sis gruo­džio pa­bai­go­je bu­vo su­im­tas, o ar­ti­miau­siu me­tu sės į tei­sia­mų­jų suo­lą.

UŽ inf.

 

ukmerges-zinios

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: