Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Gegužinių pamaldų (mojavų) tradicijos Pasvalio krašte

Prabėgo, kaip vėjas gegužės mėnuo, kuris buvo pasipuošęs gražiausiais žiedais . Tai mėnuo kai žiedų ir gėlių grožis yra pašvęstas Marijai. Po gėlių žiedų grožio spalvingumu slepiasi visų dorybių simboliai: Dievo meilė, nuolankumas, kantrybė, širdies tyrumas, amžinoji ištikimybė, dangaus ilgesys.

„A š esu lauko gėlė ir slėnių lelija“ – taip sako šv. Raštas. Tikrai , Marija , Tu esi gražiausioji Gėlė dangiškųjų lankų.

Lietuvoje jau per ištisus šimtmečius skamba bažnyčios varpai kiekvieną gegužės mė nesio saulėlydį. Jie kviečia kiekvieną Marijos garbintoją – mylėtoją. Jauni ir seni klaupiasi prieš Marijos altorių. Jie čia padeda po Jos kojomis savo maldos ir gėlių puokšteles.

Reikia pasidžiaugti , kad Marijos garbinimo tradicijos gegužę ( gegužinės pamaldos ,, mojavos‘‘ yra išlikusios Lietuvoje bei Pasvalio krašte. Jas su meile širdyje saugo kunigai , Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, Pasvalio Katalikės moterys bei kaimo bendruomenės. Gegužės mėnesio eigoje Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio aktyvas kartu su Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadovu kunigu Dainiumi Kauniečiu Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru, aplankė Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos aktyvius Gyvojo Rožinio būrelius Mikoliškio kaime . Čia susitiko su jų būrelių vadovėmis Aldona Gerviene, Aurelija Stulgiene bei šių būrelių maldininkais. Būrelių vadovės pristatė savo būrelius bei papasakojo apie savo veiklą. Didelį dėmesį šių būrelių maldininkai skiria Rožinio maldai, ligoniams, vienišiems maldininkams, pagalbai bažnyčiai, piligriminėms kelionėms, mirusiems Gyvojo Rožinio maldininkams, jų artimiesiems, užprašo Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio maldininkus, Aldona Gervienė, net veda Mikoliškio kaimo Gyvojo Rožinio kroniką. Gegužę Aldona Gervienė su savo maldininkais organizuoja gegužines pamaldas. Įrengia Švč. Mergelės Marijos altorių. Papuošia gėlėmis. Šiose pamaldose visuomet dalyvauja kunigas Pasvalio Krašto Garbės pilietis Albinas Pipiras. Gegužės 25 d. gegužinių pamaldų metu buvo aukojamos Šv. Mišios . Jas aukojo kunigas Dainius Kaunietis ir kunigas Albinas Pipiras. . Buvo melstasi už gyvus ir mirusius Mikoliškio Gyvojo Rožinio maldininkus, už šeimas, už Tėvynę Lietuvą, už Taiką Ukrainoje, už sušaudytus vaikus ir suaugusius JAV.

Po šv. Mišių dar vyko nuoširdi bendrystė prie arbatos puodelio, sumuštinių bei saldumynų. Čia skambėjo giesmės ir dainos. Nepralenkiamas buvo kunigas Albinas Pipiras su daina , Maironio žodžiais „Lietuva brangi‘‘.

Džiugu, kad gegužinės pamaldos vyko kunigo kankinio Alfonso Lipniūno tėviškėje, Talkonių kaime, gegužės 26 d. Čia susirinkę maldininkai didelį dėmesį skyrė maldai, kad kunigas kankinys Alfonsas Lipniūnas būtų pakeltas į altoriaus garbę ir taptų Palaimintuoju.

Paskutinėje gegužės mėnesio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo dienoje buvome pakviesti į gegužinių pamaldų pabaigtuves Tetirvinų kaimą Skrebotiškio Švč.Jėzaus Širdies parapiją. Daug metų gegužinių pamaldų tradicijas puoselėja aktyvi ir nepailstanti Gyvojo Rožinio maldininkė ( buvusi būrelio vadovė) lietuvių liaudies amatų puoselėtoja, šauni gaspadnė Veronika Vasiliauskienė bei aktyvi Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narė, nuoširdi medikė, puiki šeimininkė Danutė Špokavičienė. Verutė rūpinasi altoriaus įrengimu ir papuošimu vainiku ir gėlėmis. Įdomu tai , kad Skrebotiškio Gyvasis Rožinis yra susikūręs dar XIX a. pabaigoje ir nebuvo nutrūkusi jo veikla, net sovietmečiu. Tarpukario Lietuvoje – Skrebotiškio parapijoje veikė apie 25 Gyvojo Rožinio būrelius. Kiekvienas kaimas turėjo įkūręs savo Gyvojo Rožinio maldininkų būrelį. Dabar yra tik vienas būrelis. Jam atsakingai vadovauja Albina Pribušauskaitė.

Gegužės 31 d. Tetirvinų kaimo gegužinėse pamaldose dalyvavo kunigas Algimantas Petkūnas šios parapijos administratorius bei nemažas būrys šio kaimo maldininkų. Dalyvavo viešnios iš Pasvalio: Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio pirmininkės pavaduotojos – Ona Katkevičienė ir Bronislava Vaičekonytė. Po gegužinių pamaldų, vyko pokalbiai, dalinosi Gerąja Naujiena. Skambėjo muzika, dainos, sukosi poros.
Nuoširdus ačiū už šias brangias padovanotas ir išsaugotas mūsų tautos krikščioniškas akimirkas.

Švč. Mergele Marija – dangaus ir žemės Karaliene, melskis už mus.

Autorės nuotr.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: