Nauju stadionu naudosis ne tik ukmergiškiai

Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių mi­li­jo­nus kai­na­vu­sių dar­bų ati­da­ro­mas nau­ja­sis Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­dio­nas. Įspū­din­gą sta­dio­ną mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius va­di­na vie­nu ge­riau­sių ša­ly­je. Kaip ir – įstai­go­je įreng­tą spor­to kom­plek­są, ku­ria­me ren­gia­mos įvai­rios re­gio­ni­nės, res­pub­li­ki­nės, tarp­tau­ti­nės var­žy­bos.

Nau­ja­ja­me sta­dio­ne – fut­bo­lo aikš­tė, krep­ši­nio sek­to­riai, vi­sos ga­li­my­bės žais­ti lau­ko te­ni­są, už­si­i­mi­nė­ti leng­vą­ja at­le­ti­ka. Su­for­muo­tas at­ski­ras lau­ko tre­ni­ruok­lių kom­plek­sas, įreng­tos van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, aukš­tos įtam­pos elek­tros ka­be­liai. Įreng­ta 400 vie­tų žiū­ro­vams, ta­čiau jų sta­dio­ne tilps ir dau­giau.

Dar­bai per ket­ve­rius me­tus li­tais, skai­čiuo­ja J. Ce­se­vi­čius, at­si­ė­jo iki 5 mi­li­jo­nų. Lė­šos skir­tos iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Džiau­gia­si, jog ir su­tau­py­ti pa­vy­kę. „Kai ku­rios mū­sų įmo­nės pa­dė­jo su­vež­ti že­mes, ir pa­tys ve­žėm, to­dėl ta su­ma su­ma­žė­jo“, – pa­sa­ko­jo jis. Už pa­gal­bą dė­kin­gas ben­dro­vėms „Uk­mer­gės sta­ty­ba“, „Uk­mer­gės ke­liai“, „Uk­mer­gės ver­smė“.

Sta­dio­nas ap­tver­tas, ste­bi­mas vaiz­do ka­me­rų. Ta­čiau ir tai, de­ja, ne­gelbs­ti. „Jau da­bar ir tvo­ras ima, ir šiukš­lia­dė­žių me­ta­lą dras­ko, ve­da šu­nis. Jei­gu pro­to nė­ra, ne­pa­dės ir tvo­ros…“ – ap­gai­les­tau­ja di­rek­to­rius.

To­dėl apie tai, jog sta­dio­no bū­tų ga­li­ma ne­ra­kin­ti ir leis­ti čia mies­te­lė­nus, kol kas ne­gal­vo­ja­ma: „Ne­bent žmo­nės elg­tų­si pro­tin­gai – tuo­met ga­lė­tų nau­do­tis, gal­būt – už sim­bo­li­nį mo­kes­tį. O šiaip sta­dio­nas yra mo­kyk­los, čia vyks kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos.“

Sta­dio­ne pla­nuo­ja­ma reng­ti įvai­rias var­žy­bas, tarp jų – ir res­pub­li­ki­nes. Rug­pjū­tį jau nu­ma­ty­ta Vil­niaus krep­ši­nio klu­bo sto­vyk­la. „Da­bar ga­lė­sim for­muo­ti ir lau­ko te­ni­so ko­man­dą“, – da­li­jo­si pla­nais di­rek­to­rius.

Iš­kil­min­gas sta­dio­no ati­da­ry­mas vyks šį šeš­ta­die­nį. Į jį pa­kvies­ti olim­pi­niai čem­pio­nai kraš­tie­tė Vi­da Ven­cie­nė bei Vir­gi­li­jus Alek­na. Šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je – įvai­rios spor­ti­nės var­žy­bos, Lie­tu­vos „Pie­no žvaigž­džių“ 3×3 tur­ny­ras. Kon­cer­tuos gru­pė „Či­li­nam“, pa­si­ro­dys šo­kė­jos iš Len­ki­jos.

J. Ce­se­vi­čius sa­ko, jog šios iš­kil­mės su Mies­to šven­te su­ta­pu­sios, ir džiau­gia­si, kad jos įsi­lies į Uk­mer­gės gim­ta­die­nio šur­mu­lį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

ukmerges-zinios


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: