Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono jubiliejinė šventė Krekenavoje

Legiono širdis yra Marija, ir ši širdis  – tai neapsakomas tikėjimas ir meilė. Taip galvodamas Legionas žvelgia į pasaulį , ir tuoj gimsta viltis: ,, Pasaulis priklauso tam, kas jį labiausiai myli‘‘ ( Knyga ,, Oficiali Marijos Legiono atmintinė, 1995 m.)

Pranas Duff – Marijos legiono įkūrėjas

1921 m. rugsėjo  7d.  Pranas Duff su grupe moterų katalikių ir kun. Michael Toher iš Dublino Arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą. Tai įvyko mūsų Dievo Motinos gimimo šventės išvakarėse. Nuo tos dienos iki pat savo mirties , 1980 m. lapkričio 7 d., jis didvyrišku atsidavimu vadovavo Legiono plėtimuisi visame pasaulyje. Įsteigtas  Dubline Marijos Legionas turėjo užsidegantį pasiekimą tarp katalikų visur, ir per kelis metus nauji filialai įsikūrė visame pasaulyje. Šiandien, su daugiau kaip dešimt milijonų narių 171 šalyje, Marijos Legionas yra vienas iš didžiausių katalikiškų organizacijų pasaulyje. Visų žemynų kampelių parapijose yra Legiono filialai.

Marijos legiono tikslas yra Dievo garbė

Marijos Legiono tikslas yra Dievo garbė per jos narių šventumą, išvystyta malda ir aktyvu įsijungimu , dvasininkų vadovaujant skleisti Kristaus karalystę ir  Mergelės Marijos malonę.

Marijos Legionas yra dalis tų judėjimų , kurie jaučia asmeninį įsipareigojimą skleisti ar atgaivinti tikėjimą , kuris kovoja už sielų išganymą. Tai nenukrypstamas tarnavimas Švč. Mergelei Marijai, kuri kviečia visus atkakliai budėti, visada būti pasiruošus įveikti savo silpnybes ir padėti kitiems, ypač tiems, kurių sielos paklydo. Legionierius šventėja pats, tarnauja savo kaimynams, artimiesiems, laikydamasis ištikimybės Marijai, kuri yra Kristaus, Bažnyčios ir visų mūsų motina.  Viena iš nuoširdžiausių legionieriaus pareigų  – atsidavimas Dievo Motinai, o didysis tikslas – suteikiant pagalbą žmonėms – atnešti Mariją pasauliui.

Žymiausi veikėjai: Pranas Dufas, Alfonsas Lambė, Edelė Quinn, tėvas W Aldan Me Grath ir kiti.

Marijos Legiono ištakos Lietuvoje ir Panevėžio vyskupijoje.

Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

Panevėžio vyskupijoje yra įkurta dešimt Marijos legiono prezidiumų. Tai:

Krikščionių pagalba  ( Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija ) 1994 08 30

Motina Meilingoji (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija )  1996 12 23

Gailestingoji motina   ( Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia ) 1998 03 25

Nuliūdusiųjų paguoda  ( Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija ) 1999 07 17

Motina Bažnyčios ( Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija ) 1999  11 06

Motina Sutvėrėjo  ( Kupiškio dekanato Subačiaus  Šv. Pranciškaus Asyziečio parapija )  2001 09 25

Karalienė Taikos  ( Kupišio Kristaus Žengimo į dangų parapija )  2001 10 07

Motina  Švenčiausioji  ( Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija ) 2003 05 19

Nekalto Prasidėjimo  (  Anykščių Šv. Mato evangelijos parapija ) 2009  02 02

Malonių Versmė  ( Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija )

2012 06 11

Pirmasis prezidiumas   buvo įkurtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje –  1994 m. rugpjūčio  30 d.  Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Kurijos ,, Malonių Tarpininkė ‘‘ prezidiumas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau tai –  1998 m. spalio 18 d. Kristaus Karaliaus katedros parapijoje.  Prezidiumams priklauso apie 2700 narių. Prezidiumų pirmininkai ir Dvasios vadai sudaro Curijos valdybą, kuri renkasi kartą į mėnesį pasimelsti,  išklausyti prezidiumų metinių veikos ataskaitų, spręsti įvairių klausimų, nuoširdžiai pabendrauti. Curijos prezidiumą ilgą laiką globojo Apašt. protonotaras kun. Bronius Antanaitis ( 1925.02.19 – 2018.02.27) .  Marijos Legiono kurijos prezidiumą  globojo  kun. Rimantas Kaunietis, taip pat   kelis kartus kurijos susirinkime  svečiavosi  Panevėžio  Švč. Trejybės rektorato  vikaras kun. Rimantas Rimkus.  Kurijos prezidiumui nuo 2016 m. su nauja valdyba  vadovauja Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų   Malonių versmė  prezidiumo pirmininkė Aldona Juozapaitienė. Sesė Aldona šioje marijiškoje veikloje, visuomet kupina įvairiausių naujovių , kurias  aptaria su Krekenavos bazilikos rektoriumi kun. Gediminu Jankūnu bei kurijos ir dekanatų prezidiumų  valdybos sesėmis.

Panevėžio vyskupijos  ACIES ir  Marijos Legiono įkūrimo dvidešimtmečio šventė

Kovo 15 d. Krekenavos  bazilikos Švč. Mergelė Marija  pakvietė visus  katalikus švęsti kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos , Malonių versmės atlaidų  iškilmę ir visus Panevėžio vyskupijos Marijos legiono narius  bei kitus  maldininkus į ACIES šventę , skirtą paminėti Panevėžio vyskupijos Marijos legiono įkūrimo dvidešimtmetį.

Į Krekenavos baziliką atvyko apie 350 maldininkų iš Panevėžio vyskupijos bei Žemaitijos ir Kėdainių pasipuošusių  marijiška simbolika .

Šventė prasidėjo Šv. Sakramento adoracija ir Marijos Legiono maldomis bei  Rožinio malda – Kančios slėpiniai . Šias maldas, kurios buvo pašvęstos Dievo Motinai – Švč. Mergelei Marijai ,  vedė Panevėžio vyskupijos vicepirmininkė Danutė Bukinienė, jai pritarė visi maldininkai.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jam kocelebravo gausus būrys kunigų  tai – kun. svečias iš Žemaitijos  – Telšių vyskupijos Marijos Legiono dvasios vadas kanauninkas kun. Andriejus Sabaliauskas, Kupiškio dekanas kun. Mindaugas Kučinskas, Subačiaus  Pranciškaus Asyziečio parapijos klebonas Vidmantas Bloškis, Rokiškio Šv. Mato evangelisto rez. Kun. Vincentas Stakevičius, Anykščių Šv. Mato  evangelisto vikaras kun. Mindaugas Šakinis, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato  kun. Vitalijus Kodis ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas, Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys patarnavo klausant išpažinčių.

Vyskupas Linas OFM savo homilijos pradžioje pasveikino visus tikinčiuosius , svečius iš Žemaitijos, o ypač Marijos Legiono narius  su atlaidų iškilme bei   Marijos Legiono  kasmetinę ACIES  švente  ir Panevėžio vyskupijos Marijos legion įkūrimo dvidešimtmečiu.  Vyskupas Linas OFM homilijoje didelį dėmesį skyrė Dievo Motinai –  Švč. Mergelei Marijai, savo marijiškos sielos bei veiklos įžvalgai gavėnios laikotarpyje.   Vyskupas trumpai papasakojo žodžio legionas paskirtį  bei skirtumus Romos imperijoje ir Marijiškoje veikloje. Vyskupas   kalbėjo, kad Marijos Legionas ir jam priešingos jėgos – supasaulėjimas bei netikėjimas – susiduria. Pastarosios jėgos, palaikomos nuolatinės propagandas, per spaudą, televiziją ir video yra atnešusios įvairias  nešvankybes bei žiaurumus į kiekvienų namų širdį. Niekas, išskyrus visuotinę katalikų mobilizaciją nesugebės pasipriešinti šiai propaganda. Marijos Legionas šiam tikslui turi tobulą mechanizmą. Tačiau be pakankamos varomosios jėgos  šis mechanizmas yra bevertis. Ši varomoji jėga glūdi Legiono dvasingume, kuris tikrai vertina ir remiasi Šventąja dvasia ir Visišku Atsidavimu jos sužadėtinei Švč. Mergelei Marijai ir minta Gyvybės duona – Eucharistija. Baigdamas homiliją vyskupas palinkėjo visiems tikintiesiems  ypač Marijos legionieriams gebėti atsilaikyti šėtono gundymams, nesupasaulėti, o kiekviename savo žingsnyje matyti  Švč. Mergelės Marijos sūnaus Jėzaus atvaizdą.

Šv. Mišiose giedojo bazilikos choras.

Šv. Mišių pabaigoje kun. Vitalijus Kodis  perskaitė  pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai sintezę, atnaujintas Legiono narių pasižadęjimas.

Po Šv. Mišių rektorius kun. Gediminas Jankūnas pakvietė visus maldininkus į parapijos bendruomenės namus  tęsti Marijos legiono dvidešimtmečio šventės.   Jos vedėju tapo kun. Gediminas, jam talkininkavo  kurijos vicepirmininkė sesė Danutė.  Šventės metu Panevėžio vyskupijos prezidiumų pirmininkai ir pavaduotojai  trumpai pristatė  savo veiklą, kurią papildė nuotraukomis.  Vaizdo medžiagą apiePanevėžio vyskupijos Marijos legiono prezidiumų veiklą kruopščiai parengė kupiškietė Vigilija Grigienė.

Sveikinimo žodį tarė svečiai iš Žemaitijos, kurie atminčiai padovanojo Panevėžio vyskupijos kurijai  gintarinį angelą ir maldininkės poezijos knygelę.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas už ilgametę tarnystę Marijos Legiono gretose įteikė padėkas Marijos kurijos valdybos nariams bei prezidiumų pirmininkams ir jų nariams.

Šios šventės metu Panevėžio vyskupas Linas OFM pristatė naują Panevėžio kurijos Marijos legion  Malonių tarpininkė  dvasinį vadovą – kun. Vitalijų Kodį.  Ši žinia Panevėžio vyskupijos Marijos legiono maldininkų  buvo sutikta džiaugsmingai.

Marijiška šventė baigėsi bendra  legionierių ir svečių agape, kurioje buvo laikomasi gavėniško pasninko.

Tikime, kad Marijiškos Meilės spindesys  pasklido po visas Panevėžio vyskupijos parapijas, net pasiekė ir toliausias Žemaitijos parapijas. Tame spindesy nėra nei  pažeminimo, nei pykčio, nei puikybės.

Už šią šventę esame dėkingi Viešpačiui, Švč. M. Marijai, jo eksc. Vyskupui Linui OFM, visiems kunigams, Krekenavos bazilikos rektoriui kun. Gediminui Jankūnui, Panevėžio vyskupijos Marijos legiono   kurijos valdybos pirmininkei ir jos nariams, vyskupijos prezidiumams, Krekenavos  bazilikos parapijos tikintiesiems.

Pabaigai

,,Legionierius niekada neturi teisti ar kritikuoti. Jis visada turi galvoti, kaip  švelnios Marijos akys žiūrėtų tas aplinkybes ir žmonės, ir elgtis taip, kaip ji pasielgtų. ( Knyga ‘‘ Oficiali Marijos legiono atmintinė‘‘ Concilium Legionis Mariae, 1995 ).

Šv. Mišias aukoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Krekenavos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika.
Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono narių asmeninis pasiaukojimo aktas Dievo Motinai.

 

2019 m. kovo 17 d.

Nuotraukos – kupiškietės Vigilijos Grigienės ir iš asmeninio albumo.2019.03.15

 

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: