Pradėjo tyrimą dėl buvusio mero veiksmų

Bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio pra­dė­ta veik­la „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ ne­pra­sly­do pro akis Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui.

Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties mi­nė­to įsta­ty­mo 18 straips­nio nuo­sta­toms, nu­sta­tan­čioms ap­ri­bo­ji­mus pa­si­bai­gus tar­ny­bai.

Šia­me straips­ny­je skel­bia­ma, jog „As­muo, nu­sto­jęs ei­ti pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, vie­ne­rius me­tus ne­tu­ri dirb­ti įmo­nės va­do­vu, va­do­vo pa­va­duo­to­ju, bū­ti įmo­nės ta­ry­bos ar val­dy­bos na­riu, taip pat ei­ti ki­tas pa­rei­gas, tie­sio­giai su­si­ju­sias su spren­di­mų pri­ėmi­mu įmo­nės val­dy­mo, tur­to tvar­ky­mo, fi­nan­sų ap­skai­tos bei kon­tro­lės sri­ty­se, jei­gu per pas­ku­ti­nius dar­bo me­tus jo tar­ny­ba bu­vo tie­sio­giai su­si­ju­si su šių įmo­nių veik­los prie­žiū­ra ar kon­tro­le ar­ba jei­gu as­muo da­ly­va­vo svars­tant ir pri­imant pa­lan­kius šioms įmo­nėms spren­di­mus kon­kur­so ar ki­to­kiu bū­du teik­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus ar fi­nan­si­nę pa­ra­mą“.

Kaip „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė VTEK Ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­ja Are­ta Miš­ki­nie­nė, ty­ri­mas pra­dė­tas, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, ar ga­li bū­ti tai­ko­mas mi­nė­to įsta­ty­mo straips­nis. „Kol kas sun­ku kal­bė­ti apie ty­ri­mo ei­gą, nes jis ką tik pra­dė­tas, lau­kiam vi­sos me­džia­gos“, – sa­kė A. Miš­ki­nie­nė.

Ko­kiu pa­grin­du pra­dė­tas ty­ri­mas ir ar jis ini­ci­juo­tas ga­vus ko­kį nors skun­dą, ve­dė­ja tei­gė kol kas ne­ga­lin­ti ko­men­tuo­ti.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, jog ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ne­se­niai ėmė va­do­vau­ti bu­vęs ra­jo­no me­ras V. Pa­knys. Lig­šio­li­nis di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų.

V. Pa­knys pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je Uk­mer­gei va­do­va­vo dve­jus me­tus. Me­ro pa­rei­gas už­ėmė, ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu iš jų at­lei­dus il­ga­me­tį ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą. Ta­pus me­ru, V. Pa­kniui te­ko at­si­sa­ky­ti ver­slo ši­lu­mos sri­ty­je: iki tol jis va­do­va­vo pa­čiam pri­klau­san­čiai UAB „Kom­for­ta“.

Šį pa­va­sa­rį vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus bu­vęs me­ras lai­mė­jo bū­da­mas Dar­bo par­ti­jos są­ra­še, o 2011 me­tų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ir į ta­ry­bą tuo­met pa­te­ko kaip ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas.

Da­bar­ti­nis, ne­se­niai iš­rink­tas, ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas tą­syk ti­ki­no, kad sku­biai „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vą keis­ti te­ko dėl pa­ties R. Ra­gaus­ko pra­šy­mo.

ukmerges-zinios

Nuotraukoje: Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Bu­vu­sį di­rek­to­rių Rai­mon­dą Ra­gaus­ką sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­kei­tė ra­jo­nui ku­riam lai­kui va­do­va­vęs Vy­das Pa­knys.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: