Spiningavimo varžybose daugiausia prizinių vietų laimėjo biržiečiai

Praė­ju­sio sek­ma­die­nio ry­tą mies­te­lė­nai, vaikš­ti­nė­ję prie Šir­vė­nos, ste­bė­jo­si vie­nu me­tu pa­skli­du­sių po eže­rą val­čių gau­sy­be. Vy­ko Lie­tu­vos žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus or­ga­ni­zuo­tos žve­jų mė­gė­jų pa­va­sa­ri­nės žūk­lės in­di­vi­dua­lios-ko­man­di­nės spi­nin­ga­vi­mo var­žy­bos „Šir­vė­nos plėš­rū­nė 2019 pa­va­sa­ris“. Bu­vo sve­čių ne tik iš Ro­kiš­kio, Pa­ne­vė­žio, Anykš­čių, kaip jau įpras­ta, bet ir iš Šiau­lių bei Kau­no.

Šį kar­tą į var­žy­bas su­si­rin­ko 52 da­ly­viai, ku­rie pa­si­skirs­tė į 26 ko­man­das. Išk­lau­sę LMŽD Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­ko Kons­tan­ti­no Ro­mual­do Gal­ve­lio ir jo pa­va­duo­to­jo žūk­lei Aust­riaus Še­šei­kos inst­ruk­ta­žą, žve­jai iš­plau­kė gau­dy­ti plėš­rū­nių ir ant eže­ro ban­gų pra­lei­do 5 va­lan­das. Su­tar­tu lai­ku grį­žu­sių spi­nin­gau­to­jų kran­te lau­kė bū­rys sir­ga­lių ir ka­ti­las ant lau­žo vir­tos žu­vie­nės. Šį kar­tą var­žy­bų re­zul­ta­tai bu­vo su­skai­čiuo­ti la­bai grei­tai. Mat di­des­nė pu­sė žve­jų iš eže­ro grį­žo be lai­mi­kio. Iš vi­so var­žy­bo­se bu­vo su­gau­ta 12,845 kg plėš­rū­nių ( 11 ly­de­kų ir 13 eše­rių). Pas­ver­tos žu­vys bu­vo sku­biai ne­ša­mos at­gal į eže­rą ir pa­lei­džia­mos.

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je nu­ga­lė­to­jų lau­rai ati­te­ko bir­žie­čių ko­man­dai „GLX“. Jos na­riai Vi­ta­li­jus Ga­siū­nas ir Aust­rius Še­šei­ka iš Šir­vė­nos gel­mių iš­trau­kė 1,770 kg plėš­rū­nių. Ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si ko­man­da „IFC“ iš Šiau­lių. Pau­liaus Vi­li­mo ir Jus­to Ju­re­vi­čiaus lai­mi­kis svė­rė 1,645 kg. Tre­čią­ja vie­ta ten­kin­tis tu­rė­ju­sių bir­žie­čių ko­man­dos „Rin­kuš­kiai“ žve­jų Vir­gi­ni­jaus Var­nos ir Al­fon­so Čiu­ba­lio su­gau­ta žu­vis te­bu­vo tik 15 gra­mų leng­ves­nė – 1,630 kg.

In­di­vi­dua­lio­je įskai­to­je bir­žie­čius ap­len­kė ir pir­mą­ją vie­tą nu­sky­nė Pau­lius Vi­li­mas, sve­čias iš Šiau­lių, pa­ga­vęs di­džiau­sią ly­de­ką, svė­ru­sią 1,645 kg. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas – bir­žie­tis Vir­gi­ni­jus Var­na, ku­rio pa­gau­tos ly­de­kos svo­ris – 1,630 kg. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko mū­siš­kiui Vi­ta­li­jui Ga­siū­nui, iš­trau­ku­siam 1,270 kg svo­rio ly­de­ką.

Sky­riaus pir­mi­nin­kas ir jo pa­va­duo­to­jas as­me­ni­niais pri­zais ap­do­va­no­jo 1 – 10 vie­tas užė­mu­sius in­di­vi­dua­lių var­žy­bų da­ly­vius ir pri­zi­nin­kus ko­man­di­nė­je įskai­to­je. Vi­siems 1 – 3 vie­tų lai­mė­to­jams taip pat bu­vo įteik­tos tau­rės ir dip­lo­mai. As­me­ni­nė­mis do­va­nė­lė­mis pa­gerb­ti du žve­jai, šven­čian­tys sa­vo ju­bi­lie­jus. Su­ve­ny­ras įteik­tas ir nuo­la­ti­niam pa­gal­bi­nin­kui, fir­mi­nės žu­vie­nės vi­rė­jui Egi­di­jui Juo­zai­čiui. Aust­rius Še­šei­ka dė­ko­jo var­žy­bų rė­mė­jai – žūk­lės reik­me­nų par­duo­tu­vei „Alex fis­hing“.

Šį kar­tą ap­do­va­no­ji­mų ir at­si­svei­ki­ni­mo iki ki­tų var­žy­bų ce­re­mo­ni­ja bai­gė­si neįp­ras­tai. Vi­si var­žy­bo­se da­ly­va­vę žve­jai mė­gė­jai priė­mė re­zo­liu­ci­ją – krei­pi­mą­si į Bir­žų ra­jo­no val­džią dėl prie­plau­kos įren­gi­mo, kur bū­tų ga­li­ma val­tis nu­leis­ti į Šir­vė­nos eže­ro van­de­nį. Vie­nas sve­čių kal­bė­jo, jog šį ry­tą tai pa­da­ry­ti bu­vo la­bai ne­pa­to­gu. Jis kal­bė­jo, jog Ku­piš­kis tu­ri be­ne 8 įreng­tas to­kias vie­tas, ki­tur ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se jos ir­gi yra įreng­tos, vie­nin­te­liai Bir­žai to­kiais da­ly­kais ne­pa­si­rū­pi­nę. Pra­džiai prie­plau­kas val­čių įlei­di­mui į van­de­nį bū­tų ga­li­ma įreng­ti bent dvie­jo­se vie­to­se: prie Žve­jų gat­vės ir Rin­kuš­kiuo­se.

Si­gu­tė KVET­KIE­NĖ

birzietis.lt


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: