Aukštaitijos naujienosBiržai

Spiningavimo varžybose daugiausia prizinių vietų laimėjo biržiečiai

Praė­ju­sio sek­ma­die­nio ry­tą mies­te­lė­nai, vaikš­ti­nė­ję prie Šir­vė­nos, ste­bė­jo­si vie­nu me­tu pa­skli­du­sių po eže­rą val­čių gau­sy­be. Vy­ko Lie­tu­vos žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus or­ga­ni­zuo­tos žve­jų mė­gė­jų pa­va­sa­ri­nės žūk­lės in­di­vi­dua­lios-ko­man­di­nės spi­nin­ga­vi­mo var­žy­bos „Šir­vė­nos plėš­rū­nė 2019 pa­va­sa­ris“. Bu­vo sve­čių ne tik iš Ro­kiš­kio, Pa­ne­vė­žio, Anykš­čių, kaip jau įpras­ta, bet ir iš Šiau­lių bei Kau­no.

Šį kar­tą į var­žy­bas su­si­rin­ko 52 da­ly­viai, ku­rie pa­si­skirs­tė į 26 ko­man­das. Išk­lau­sę LMŽD Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­ko Kons­tan­ti­no Ro­mual­do Gal­ve­lio ir jo pa­va­duo­to­jo žūk­lei Aust­riaus Še­šei­kos inst­ruk­ta­žą, žve­jai iš­plau­kė gau­dy­ti plėš­rū­nių ir ant eže­ro ban­gų pra­lei­do 5 va­lan­das. Su­tar­tu lai­ku grį­žu­sių spi­nin­gau­to­jų kran­te lau­kė bū­rys sir­ga­lių ir ka­ti­las ant lau­žo vir­tos žu­vie­nės. Šį kar­tą var­žy­bų re­zul­ta­tai bu­vo su­skai­čiuo­ti la­bai grei­tai. Mat di­des­nė pu­sė žve­jų iš eže­ro grį­žo be lai­mi­kio. Iš vi­so var­žy­bo­se bu­vo su­gau­ta 12,845 kg plėš­rū­nių ( 11 ly­de­kų ir 13 eše­rių). Pas­ver­tos žu­vys bu­vo sku­biai ne­ša­mos at­gal į eže­rą ir pa­lei­džia­mos.

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je nu­ga­lė­to­jų lau­rai ati­te­ko bir­žie­čių ko­man­dai „GLX“. Jos na­riai Vi­ta­li­jus Ga­siū­nas ir Aust­rius Še­šei­ka iš Šir­vė­nos gel­mių iš­trau­kė 1,770 kg plėš­rū­nių. Ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si ko­man­da „IFC“ iš Šiau­lių. Pau­liaus Vi­li­mo ir Jus­to Ju­re­vi­čiaus lai­mi­kis svė­rė 1,645 kg. Tre­čią­ja vie­ta ten­kin­tis tu­rė­ju­sių bir­žie­čių ko­man­dos „Rin­kuš­kiai“ žve­jų Vir­gi­ni­jaus Var­nos ir Al­fon­so Čiu­ba­lio su­gau­ta žu­vis te­bu­vo tik 15 gra­mų leng­ves­nė – 1,630 kg.

In­di­vi­dua­lio­je įskai­to­je bir­žie­čius ap­len­kė ir pir­mą­ją vie­tą nu­sky­nė Pau­lius Vi­li­mas, sve­čias iš Šiau­lių, pa­ga­vęs di­džiau­sią ly­de­ką, svė­ru­sią 1,645 kg. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas – bir­žie­tis Vir­gi­ni­jus Var­na, ku­rio pa­gau­tos ly­de­kos svo­ris – 1,630 kg. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko mū­siš­kiui Vi­ta­li­jui Ga­siū­nui, iš­trau­ku­siam 1,270 kg svo­rio ly­de­ką.

Sky­riaus pir­mi­nin­kas ir jo pa­va­duo­to­jas as­me­ni­niais pri­zais ap­do­va­no­jo 1 – 10 vie­tas užė­mu­sius in­di­vi­dua­lių var­žy­bų da­ly­vius ir pri­zi­nin­kus ko­man­di­nė­je įskai­to­je. Vi­siems 1 – 3 vie­tų lai­mė­to­jams taip pat bu­vo įteik­tos tau­rės ir dip­lo­mai. As­me­ni­nė­mis do­va­nė­lė­mis pa­gerb­ti du žve­jai, šven­čian­tys sa­vo ju­bi­lie­jus. Su­ve­ny­ras įteik­tas ir nuo­la­ti­niam pa­gal­bi­nin­kui, fir­mi­nės žu­vie­nės vi­rė­jui Egi­di­jui Juo­zai­čiui. Aust­rius Še­šei­ka dė­ko­jo var­žy­bų rė­mė­jai – žūk­lės reik­me­nų par­duo­tu­vei „Alex fis­hing“.

Šį kar­tą ap­do­va­no­ji­mų ir at­si­svei­ki­ni­mo iki ki­tų var­žy­bų ce­re­mo­ni­ja bai­gė­si neįp­ras­tai. Vi­si var­žy­bo­se da­ly­va­vę žve­jai mė­gė­jai priė­mė re­zo­liu­ci­ją – krei­pi­mą­si į Bir­žų ra­jo­no val­džią dėl prie­plau­kos įren­gi­mo, kur bū­tų ga­li­ma val­tis nu­leis­ti į Šir­vė­nos eže­ro van­de­nį. Vie­nas sve­čių kal­bė­jo, jog šį ry­tą tai pa­da­ry­ti bu­vo la­bai ne­pa­to­gu. Jis kal­bė­jo, jog Ku­piš­kis tu­ri be­ne 8 įreng­tas to­kias vie­tas, ki­tur ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se jos ir­gi yra įreng­tos, vie­nin­te­liai Bir­žai to­kiais da­ly­kais ne­pa­si­rū­pi­nę. Pra­džiai prie­plau­kas val­čių įlei­di­mui į van­de­nį bū­tų ga­li­ma įreng­ti bent dvie­jo­se vie­to­se: prie Žve­jų gat­vės ir Rin­kuš­kiuo­se.

Si­gu­tė KVET­KIE­NĖ

birzietis.lt


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button