“…Universalus Juozas Tumas- Vaižgantas kaip Viešpaties diena ”( Balys Sruoga )

Taip yra nusakęs visą Vaižganto – žmogaus, kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo, literatūros istoriko ir kritiko, Kauno universiteto dėstytojo – rūpesčių ir darbų esmę (1). Dorą, šviesią jo prigimtį pajusdavo kiekvienas, kas tik su juo susitikdavo. Eidavo jo klausytis prezidentas, ministeriai, profesoriai, artistai, darbininkai, net vienas kitas Kauno žydas (Antanas Vaičiulaitis). Juozas Tumas- Vaižgantas romantinę pasaulėjautą laikė svarbiausiu lietuvių bruožu. Pats save gyvenimiškąja ir kūrybos prasme priskyrė save romantikams (2).

Vytauto Didžiojo universitete, skaitydamas paskaitą minint Vaižgantą, prof. V. Mykolaitis- Putinas sakė: “Gėrio, tiesos ir grožio pasiilgimas vertė Vaižgantą visur ieškoti teigiamų reiškinių: kaime – gerų, dorų žmonių, gražių papročių, meno; literatūroje – talentų, kūrybos; istorijoje – nuopelnų ir pavyzdžių. Jis visa tai kėlė, rodė ir šaukė kitus džiaugtis, gėrėtis. Be Vaižganto mūsų  gyvenimas pasidarė tamsesnis, liūdnesnis ir tarsi net blogesnis. Nes nėra to, kuris, taip jautriai reaguodamas į kiekvieną gėrio pasireiškimą, skleidė aplink mus optimizmą, pasitikėjimą ir šviesą ( 3).

Tačiau šiandien Vaižgantas nelabai mylimas, reikalingas, primirštas. Gal todėl, kad labai pasikeitė supratimas apie tikrąsias dvasines vertybes.  Kaip padaryti, kad  Vaižgantą suprastų šiandienos žmogus?

Juozas Tumas- Vaižgantas į gyvenimą atėjo sunkiais mūsų tautai laikais. Lietuva buvo rusų pavergta, žmonės neseniai atsipalaidavo iš baudžiavos jungo, gyveno skurdžiai. 1864 m. uždraudus lietuvių spaudą, buvo užkirstas šviesos kelias į kaimą (4).

Algirdas Julius Greimas tą situaciją būdamas gimnazistas taip apibūdino: “Sunkūs buvo mūsų keliai į kultūrą, be autoritetų ir be kelrodžių. Neaiškios buvo nei žmogiškų verčių sistemos, nei vertinimo būdai”(5). Pirmoji būsimo garsaus kultūrologo, semiotiko prakalba gimnazijoje buvo kaip tik apie Vaižgantą.

Kultūrologas Vytautas Kavolis, rašydamas apie lietuvių kultūros modernėjimą, mini asmenybes, savo veikla išreiškusias ir stiprinusias nepriklausomo žmogaus tradiciją. XIX- XX amžių sandūroje tokių žmonių buvo  tik keli : šalia Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos įrašyta Juozo Tumo- Vaižganto  pavardė. Taigi tarp pranašų ir patriarchų minimas ir Juozas Tumas- Vaižgantas. Jiems Lietuva buvo daugiau svajonių, bet ir kiek mažiau vilčių horizontas. “Temperamentinis nepriklausomumas kyla iš neramios sielos, negalinčios  sutilpti į jokias kategorijas.”- teigė Vytautas Kavolis (6). Vaižgantui tai netrukdė tapti mylimiausiu gyvenamojo laikotarpio žmogumi.

Jis pats apie save rašė : Aš nieko  daugiau nenorėjau, jokio kito uždavinio nenujaučiau, kaip leisti per save, per kultūrintą sielą savo giminės būdą ir padaryti jį aukštesnei kultūrai paruoštą”(7).

Vaižgantas kūrė meninį pasaulį vadovaudamasis tikrovės atkūrimo ir kartu perkūrimo principais. Šio pasaulio vaizdus siekė sudvasinti, pakylėti virš buities : ”Aš nieko nesu sukūręs, tik aprašęs; jei įstatyčiau vardus, tai mano raštai ir būtų – atminimai, nei kas kita”(8).

………………………….

1 Balys Sruoga. Vaižganto kelias- poeto. Lietuvių literatūros kritika.Vilnius, 1972, t.2, p. 293

  1. Ilona Čiužauskaitė.Savo tautos ir kultūros tarnas.Vaižgantas. Kas buvo ir kas yra. Prozos rinktinė. Vilnius, 2012, p. 5,

Juozas Tumas. Romnatiškasis idealizmas grįžta. Židinys. 1927, nr. 10, p.231

3 Vincas Mykolaitis- Putinas.Vaižgantas sintetikas.Raštai. Estetika. Vilnius, 1989, p. 257

4 Aleksandras Merkelis. Juozas Tumas- Vaižgantas.Trečias

( fotografuotinis leidinys).Vilnius, 1989, p.3

5 Algirdas Julius Greimas. Intelektualinės autobiografijos bandymas. Iš arti ir iš toli. Vilnius.1991, p.19

6 Vytautas Kavolis.Žmogus istorijoje. Vilnius, 1994, p. 308

7 Vaižgantas.Ilgas atsakymas į trumpą paklausimą.Vaižgantas.

Raštai, t.21. Literatūros kritika 1923-1933. Vilnius, 2010, p. 341

8 Antanas Drilinga. Žmonės prie vieškelio. Vilnius, 1986, p.206

 

Juozas Brazauskas, istorikas pagal spaudai rengiamą knygą

 

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: