AktualijosNAUJAUSIOS ŽINIOSPanevėžio naujienos

XV –ąjį Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresą „Marija – vilties Mokytoja“ prisimenant

2019 m. liepos 27 dieną Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (Panevėžio – Krekenavos dekanatas) įvyko XV-asis Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas ,,Marija – vilties Mokytoja“. Šventėje dalyvavo Rožinio maldos mylėtojai iš Panevėžio  bei kitų Lietuvos vyskupijų parapijų: iš Anykščių  atvyko 20, Biržų – 55, Pasvalio – 50, Kupiškio – 59, Rokiškio – 65, Utenos – 108, Zarasų – 77, Panevėžio – Krekenavos – 212, Panevėžio miesto – 149, Panevėžio dekanato – 30 Gyvojo Rožinio draugijos narių. Į šventę atkeliavo piligrimai ir iš kitų Lietuvos vyskupijų: Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus miesto – 68; Kauno arkivyskupijos: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos – 33, Jonavos parapijos – 65; Šiaulių vyskupijos Tytuvėnų parapijos – 20; Telšių vyskupijos: Klaipėdos miesto  – 20, Telšių miesto – 3, Šilalės parapijos – 19. (Kongrese dalyvavo 1053 Gyvojo Rožinio maldininkai: 825 iš Panevėžio vyskupijos; 228 iš kitų Lietuvos vyskupijų).

Renginio dalyviams buvo įteikti Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Gyvojo Rožinio draugijos penkiolikos metų sukakties proga išleisti maldynėliai „Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi“, šventės lankstinukai, pavaišinta geriamu vandeniu.

XV-ąjį kongresą „Marija – vilties Mokytoja“ pradėjo kunigas iš Telšių vyskupijos kan. Andrieįus Sabaliauskas. Dvasininkas kvietė sekti Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu: nuolat  pasitikėti Dievo veikimu, būti nuolankiais, mylėti kitus labiau nei save, nešti džiaugsmą visiems. Kunigas akcentavo maldos galią: kiekviena širdies malda neša pasauliui gėrį.

Po katechezės sugiedoję Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos  himną – giesmę su „Su galinga Rožinio malda“, nešdami dekanatų bei parapijų Gyvojo Rožinio draugijos vėliavas, bažnyčios šventoriuje pradėjome Rožinio maldos procesiją. Vedami kan. A. Sabaliausko, giedojome giesmes Dievo Motinos garbei, ėjome sustodami prie įrengtų rožinio slėpinių stotelių: apmąstėme Šviesos slėpinius, gilinomės į prasmingas dvasininko sakomas meditacijas. Pasibaigus procesijai, bažnyčioje drauge giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją, skaitėme Pasiaukojimo Dievo Motinai aktą.

Iškilmių šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos klebonas kun. Eugenijus Troickis, kun. Rimantas Kaunietis, Kauno arkivyskupijos Šėtos parapijos klebonas Gedvydas Robertas Skrinskas, Telšių vyskupijos kun. kan. Andriejus Sabaliauskas, Zarasų dekanato dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, Naujamiesčio parapijos klebonas kun. Raimundas Kazlauskas, Panevėžio Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios rektorius kun. Sigitas Sudentas, Vadoklių parapijos klebonas kun. Ričardas Banys ir neopresbiteris kun. Raimundas Zimka. Išpažinčių klausė vyskupo generalvikaras kun. Eugenijus Styra, KrekenavosŠvč. M. Marijos  parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vikaras kun. Vitalijus Kodis. Vyskupijos ganytojas homilijoje ragino išlaikyti tikėjimą, melsti Šv. Dvasios dovanų, maldauti Švč. M. Marijos užtarimo.

    Pasibaigus šv. Mišioms, Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Alfredas Puško padėkojo visiems, atvykusiems į jubiliejinį kongresą. Pasidžiaugė dideliu remėju ir rengėju būriu: UAB „Aqvavita“, prekybos centrams „IKI“ ir „Aibė“, Ramygalos mokyklos ir kultūros centro kolektyvams, savanoriams, Ritai Bernotaitei už sukurtas Rožinio maldos stoteles, papuoštą Dievo Motinos altorių, bažnyčią. Padėkota visiems Ramygalos, Vadoklių parapijų tikintiesiems, prisidėjusiems organizuojant piligrimystės šventę.   

Renginiui įpusėjus, Panevėžio – Krekenavos dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Zofija Valickienė ir Ramygalos parapijos Gyvojo rožinio būrelių vadovė Elena Augulienė perdavė pereinamąjį rožinį Rokiškio dekanato Panemunėlio šv. Juozapo Globos parapijos Gyvojo rožinio vadovei Virginijai Mikalauskienei ir būrelio narei Zitai Lasinskienei su nuoširdžiausias linkėjimais savo parapijoje surengti  XVI-ąjį Gyvojo Rožinio draugijos kongresą 2020 metais liepos 25 dieną.

Bažnyčios šventoriuje vyskupas su kunigais pasodino liepaitę. Greta bažnyčios esančiame parke vyko agapė, vaišintasi vaišėmis, bendrauta, linksmintasi su  Virginijaus Kazlausko vadovaujama kapela „Ramgala“.  

Primintina, jog prieš 40 metų – 1979 metais šviesios atminties Panevėžio vyskupijos Panevėžio dekanato Miežiškių Švč. Mergelės Marijos  parapijos klebonui kun. Kostui Balsiui kilo mintis: parapijoje atkurti tarpukario Lietuvoje aktyviai veikusią Gyvojo Rožinio draugiją. Tarpukario  laikus menančias parapijietes klebonas Kostas Balsys pakvieti burtis į maldos būrelius. Ši žinia greitai pasiekė Panevėžio miestą. Prie miežiškiečių  jungėsi   panevėžiečiai. Gyvojo Rožinio bendruomenė sparčiai augo. Netrukus Panevėžio miesto maldininkai atsiskyrė, sudarydami slapta veikiančią Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio bendruomenę, kuri tapo Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos pagrindu. Maldininkai  bendrai maldai ir bendravimui rinkdavosi vieni pas kitus butuose, o kartą metuose, gruodžio  mėn. 8 d., slapta į Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčią vakaro šv. Mišioms.

      Atgavus Nepriklausomybę, Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos veikla tapo vieša. Maldininkai  dažnai rinkdavosi į Panevėžio miesto bažnyčias drauge švęsti Eucharistiją; aktyviai dalyvavo renkant aukas blokados fondui; užprašydavo šv. Mišias įvairiose Lietuvos bažnyčiose už Tėvynę Lietuvą; atstatė  Panevėžio mieste sovietmečiu nugriautą  tarpukario Lietuvoje veikusios pavasarininkų draugijos kryžių; Kryžių Kalne pastatė kryžių draugijos veiklos 25-osioms metinėms atminti; dalyvavo procesijose; talkino bažnyčių remonto darbuose ir kt.  

      Pastebėtina, kad 2019 metai Panevėžio miesto  Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijai yra ypatingi: draugija, vienijanti per 1530 rožinio maldininkų, 2019 m. liepos 19 – 21 dienomis šventė keturiasdešimtąsias  draugijos atkūrimo metines.  Tomis dienomis,  giedodami  Švč. Jėzaus Vardo rožinį, prisiminė į Amžinojo Tėvo namus iškeliavusius  draugiją atkūrusius ir globojusius dvasininkus  bei visus draugijos narius, stiprybės meldė ligoniams. Eucharistija švęsta Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje ir Miežiškių  Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Renginys užbaigtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, dėkojant Dievui už  patirtas malones Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM  aukojamose šv. Mišiose.

     2004 metais rugsėjo 26 d., švenčiant Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos atkūrimo 25-tąsias metines, draugijos vadovei Nijolei Gylienei ir dabartiniam Kamajų, Duokiškio, Salų parapijų klebonui kun. teol. lic. Andriui Šukiui kilo mintis įkurti Panevėžio vyskupijoje Gyvojo Rožinio draugiją.  Susikūrusi  iniciatyvinė grupė draugijos  narius Panevėžio vyskupijos dekanatuose subūrė į Rožinio  maldos būrelius. Panevėžio vyskupijos vyskupui Jonui Kauneckui pritarus, gimė jau penkiolika metų gyvuojanti Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija, kurią sudaro visų  vyskupijos dekanatų maldininkai.

       2004 metais buvo gautas popiežiaus Jono Pauliaus II palaiminimas vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkams.

      2019 metais Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija vienija per  6630 rožinio maldininkų visoje vyskupijoje ir visuose dekanatuose. Draugijos credo – „Kilti ir kelti“. Kiekvieno dekanato gyvojo rožinio maldininkai savo lėšomis yra įsigiję dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vėliavą. Taip pat yra įgyta ir vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vėliava. Nuo draugijos įkūrimo pradžios kartą per metus leidžiamas leidinys „Marija – Dievo laiškas“, kuris atspindi Panevėžio vyskupijos bei kitų vyskupijų Gyvojo rožinio bendruomenės gyvenimą. Draugijos veiklą reglamentuoja 2019 metais pavasarį atnaujinti  draugijos įstatai. Veikla nėra kieno nors remiama ar finansuojama, bet išsilaiko iš narių aukų: surinkto is aukomis užprašomos šv. Mišios. Pastebėtina, jog, tarkim, 2018 m. vyskupijos dekanatų parapijų rožinio maldininkų būreliai, užprašydami šv. Mišias jų intencijomis parapijų bažnyčiose, paaukojo  vyskupijos bažnyčioms  beveik 12 000 eurų.

      Džiugu, kad Gyvojo Rožinio draugijos nariai ne tik kas dieną meldžiasi vieną jiems pavestą rožinio maldos slėpinį vyskupijoje numatytomis maldos intencijomis, bet kartą per mėnesį renkasi į jų intencijomis aukojamas šv. Mišias,  atlieka įvairias tarnystes parapijose: skaito skaitinius, aktyviai dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje, talkina parapijose ruošiantis atlaidams, inicijuoja Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę, prižiūri parapijose esančius kryžius, dalyvauja procesijose, prižiūri kunigų kapus, lanko ligonius slaugos ligoninėse, senelių namuose, prisideda remontuojant bažnyčias. Ištisus metus susitikimai vyksta parapijose, dekanatuose, įvairiose vyskupijų šventėse.

      Maldininkų tarpe  labai populiari piligrimystė: kasmet vykstama į atlaidus Šiluvoje, Žemaičių  Kalvarijoje,  Aušros Vartuose, Krekenavoje; važiuojama į piligrimines keliones aplankant  įvairias Lietuvos, Lenkijos, Latvijos bažnyčias bei vienuolynus. Piligriminėse kelionėse švenčiama Eucharistija, meldžiamasi,  susitinkama su kunigais ir vienuoliais, klausomasi katechezių, kurios gilina tikėjimą, bendraujama tarpusavyje agapėse.  

       Draugijos nariai nelieka abejingi iškilusioms Lietuvos bažnyčios problemoms. Ženklia pinigine auka Panevėžio vyskupijos draugijos nariai yra prisidėję įrengiant Guronių Rožinio slėpinių parką, esantį Kaišiadorių vyskupijoje bei tvarkant Šiluvos šventovės aplinką.

      Į Gyvojo Rožinio bendruomenes buriasi ir kitų vyskupijų maldininkai: Vilniaus arkivyskupijos – Vilniaus miesto, Kauno arkivyskupijos – Jonavos, Ukmergės, Kauno miesto  – Kristaus Prisikėlimo parapijų tikintieji, Šiaulių vyskupijos – Tytuvėnų parapijos, Telšių vyskupijos – Klaipėdos miesto parapijų maldininkai. Jau penkiolika metų kasmet šie piligrimai kviečiami į Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresą paskutinįjį liepos šeštadienį, kurių didelis būrys sulaukiamas vis kitose dekanato parapijos šventėje.

     Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai dėkingi Dievui ir Švč.  Mergelei Marijai už globą, stiprinimą, gerų darbų plėtrą.

Gyvojo Rožinio draugijos informacija

Nuotraukos iš draugijos archyvo


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button
Close