1. Home
  2. Ukmergės žinios

Žyma: Ukmergės žinios

Pradėjo tyrimą dėl buvusio mero veiksmų

Pradėjo tyrimą dėl buvusio mero veiksmų

Bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio pra­dė­ta veik­la „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ ne­pra­sly­do pro akis Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui.

Skaityti daugiau
Nauju stadionu naudosis ne tik ukmergiškiai

Nauju stadionu naudosis ne tik ukmergiškiai

Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių mi­li­jo­nus kai­na­vu­sių dar­bų ati­da­ro­mas nau­ja­sis Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­dio­nas. Įspū­din­gą sta­dio­ną mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius va­di­na vie­nu ge­riau­sių ša­ly­je. Kaip ir – įstai­go­je įreng­tą spor­to kom­plek­są, ku­ria­me ren­gia­mos įvai­rios

Skaityti daugiau
Bus teisiamas Deltuvos sodybas siaubęs vagis

Bus teisiamas Deltuvos sodybas siaubęs vagis

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ar­ti­miau­siu me­tu bus baig­tos tir­ti Del­tu­vos mies­te­ly­je įvyk­dy­tos va­gys­tės. Apie tai in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė. Ant­rą­jį pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį Del­tu­vos mies­te­lio gy­ven­to­jai tu­rė­jo var­go dėl va­gys­čių.

Skaityti daugiau