Pasvalio dekanato maldininkų kelionė į XVI Gyvojo Rožinio kongresą

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, atsiliepdami į Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovės Nijolės Gilienės kvietimą, jau iš anksto pradėjo ruoštis kelionei. Susirinkimo metu aptarė visus pasiruošimo darbus bei susipažino su XVI Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongreso, kurio tema „Švč. Dievo motina mūsų tautos ir šeimų gyvenime“ bei kuris vyko Rokiškio dekanate, Panemunėlio Šv. Juozapo parapijoje.

Liepos 31 d. ryte, šventiškai pasipuošę ir puikia dvasine nuotaika Gyvojo Rožinio maldininkai būriavosi gyvenviečių stotelėse. Puošnus autobusas iš Panevėžio riedėjo Pasvalio keliais keleliais ir rinko neeilinius keleivius, o kongreso dalyvius iš Paįstrio, Mikoliškio, Pušaloto, Joniškėlio, Saločių , Daujėnų bei Pasvalio.

8 val. ryte autobusas sustojo Pasvalyje prie Krašto Muziejaus , bei dar užsuko ir į Krinčiną. Ir pagaliau pasuko Panemunėlio link pro Smilgius, Vabalninką, Kupiškį . Kelionėje mus Rožinio malda ir nuoširdumu vedė ir stiprino Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas kunigas Dainius Kaunietis.

Per autobuso langą gėrėjomės sodybomis, žydinčiomis gėlėmis darželiuose, soduose matėsi jau nukritusių nuo obels vasarinių obuolių ir daug gandralizdžių su jaunikliais gandriukais, kuriuos tėvai jau pratina sunkiai ir tolimai kelionei.

Netrukus pasiekėme ir Panemunėlį, kurio istoriją priminė Gyvojo Rožinio vadovė. Mus pasitiko puošni raudonų plytų, stovinti ant kalniuko bažnyčia. Pasisveikinę su maldininkais ir svečiais, užregistravome grupę. Grupės vadovui ir nariams buvo įteikti lankstinukai – programa, mineralinis vanduo, teikiama kita informacija.

Pasvaliečiai suklupo bažnyčioje nurodytoje vietoje Švč. Sakramento Adoracijai. 10.30 val. varpams skambinant „Viešpaties Angelo“ maldą, kongreso dalyviai nusiteikė katechezei, kuri vyko bažnyčioje ir ją vedė Telšių vyskupo Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Saulius Stumbra. Didž. Gerb. rektorius kunigas Saulius Stumbra katehezėje svarbią vietą skyrė Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai , kuri yra įkūnijusi visas krikščioniškas vertybes, kiekvieno tikinčiojo bei krikščioniškos šeimos širdyse ir sielose. Rektorius kunigas Saulius pavyzdžiais pagrindė, kodėl mūsų Tėvynė Lietuva vadinama Marijos žeme. Juk tiek daug šventovių Lietuvoje susieta su šiuo vardu tai : Aušros vartų  Švč. Mergelė Marija, Šiluvos Švč. Mergelė Marija, Trakų Švč. Mergelė Marija, Pivašiūnų Švč. Mergelė Marija, Krekenavos Švč. Mergelė Marija, Kalvarijos Švč. Mergelė Marija. O kiek koplyčių koplytėlių nešioja šį kilnų Švč. Mergelės Marijos vardą . O kur maldos, litanijos rožinis bei giesmės šlovinančios Švč. Mergelę Mariją – kalbėjo pranešėjas. Baigdamas katechezę seminarijos rektorius palinkėjo, kad Rožinio Švč. Mergelė Marija liudytų Jėzaus Meilę ir savo dvasingumo spindesį kiekvieno tikinčiojo gyvenime.

Pasibaigus katechezei, ant centrinio tako rožinio maldos procesijai rikiavosi dekanatų bei svečių vėliavnešiai su Gyvojo Rožinio draugijos vėliavomis. Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vėliavą nešė Sigitas Ranonis. 11.30 val. Rožinio maldos procesija buvo pradėta bažnyčioje, visiems drauge giedant Gyvojo Rožinio draugijos himną – giesmę „Su galinga rožančiaus malda“.

Rožinio maldai – „Džiaugsmo slėpiniai“ vadovavo ir mąstymus sakė kun. dr. Saulius Stumbra, Rokiškio dekanas kun. Eimutis Novikas, Kun. Albertas Kasperavičius.

Po Rožinio maldos – bažnyčioje buvo giedama „Švč. Mergelės litanija“ Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai. Mano atmintyje įstrigo vyskupo pasakyti žodžiai, homilijos metu, kad kiekvieno krikščionio gyvenime visuomet pirmoje vietoje būtų Viešpats Dievas. Tik tada mūsų gyvenimas nebus bevaisis, o atvirkščiai jis taps turtingesnis dvasiniu požiūriu.

Šv. Mišių metu giedojo Rokiškio parapijos choras , kuris pakvietė į bendrą giesmę jungtis visus tikinčiuosius. Buvo nešamos atnašos –duoną ir vyną. Jas nešė Panemunėlio parapijos atstovai.

Po Šv. Mišių Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos atstovai pereinamąjį Rožinį iškilmingai perdavė Zarasų dekanato Dusėtų Švč. Trejybės parapijos Gyvojo Rožinio draugijos atstovams. Ten 2022 m. numatoma rengti XVII Gyvojo Rožinio kongresą.

Rokiškio dekanas kun. Eimutis Novikas paprastai ir su meile padėkojo Panevėžio vyskupui Linui OFM, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovei Nijolei Gylienei ir visiems , kurie padėjo Panemunėlyje organizuoti šį kongresą.

Po to bažnyčios šventoriuje buvo pasodintas atminimo medelis – magnolija. Pasodinus medelį visi rinkomės agapei, netoli bažnyčios šventoriaus. Agapės metu, kartu su kunigu Dainiumi dalinomės Gerąja Naujiena, džiaugiamės Gyvojo Rožinio kongreso akimirkomis. Pasvaliečius aplankė JE vyskupas Linas, kunigas dr. Saulius Stumbra bei kiti kunigai.

Grojant Panemunėlio saviveiklininkams sukomės ratelyje kartu su kitais maldininkais.

Grįždami į namus , vadovaujant kun. Dainiui kalbėjome Gailestingumo vainikėlį.

 Malda dėkojame kongreso organizatoriams ir dalyviams bei vieni kitiems, kad tapome kantresni ir dar labiau įvertinome Rožinio bei dvasinės bendrystės galią. Ačiū kunigui Dainiui už visapusišką globą.

2021 m.  rugpjūčio 2  d. Vlada Čirvinskienė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: